INTERCOMMUNALE VERENIGING HOOGE MAEY

Membraanfiltratie nog verbeterd en energiezuiniger

Ultrafiltratie is een filtermethode waarbij een vloeistof onder druk door een semipermeabel membraan wordt geperst. De vaste deeltjes (o.a. slibdeeltjes) worden bij dit proces tegengehouden. Het eindproduct dat zo verkregen wordt, noemt men 'permeaat'.

Hooge Maey is bestendig op zoek naar manieren om haar verwerkingsprocessen efficiënter en energiezuiniger te maken. Bij de ultrafiltratie van het afvalwater koeken de buisvormige membranen vrij snel aan. Dit zorgt ervoor dat de membranen regelmatig moeten gereinigd worden. Dit gebeurde vroeger door de langsstroomsnelheid op te voeren. Een nadeel daarvan was dat het nogal wat extra energie kost.

Een innovatieve nieuwe vorm van membranen lost dit probleem op. De nieuwe membranen hebben aan de binnenkant een helixvormend profiel waardoor een constante wervelstroom gecreëerd wordt in de membranen. Door die extra flux spoelen de membranen vanzelf schoon, ook bij lage snelheden. De resultaten zijn verbluffend: we filteren nu 40% meer met dezelfde energie én de membranen blijven veel langer hun maximaal rendement behouden zonder reinigen. Dit zorgt ervoor dat we minder energie en chemicaliën nodig hebben.

De fabrikant van deze membranen ontving hiervoor eind februari 2016 de prijs voor 'waterinnovator of the year'.

Drone controleert eindafdek Hooge Maey

Zone B van de Hooge Maey is volledig afgedekt. Nazorg is nu aan de orde. Eén aspect daarvan is het regelmatig controleren van de eindafdek op zijn deugdelijkheid. De Hooge Maey zet hiervoor een nieuwe technologie in: een drone speurt met een thermografische camera het oppervlak van de afgedekte berg af om na te gaan of er nergens gas ontsnapt. Zo kan snel worden ingegrepen in geval van een lek. De Hooge Maey is de eerste stortplaats die deze technologie toepast.

30 jaar nazorg

Nazorg van de stortplaats betekent dat de Hooge Maey er gedurende 30 jaar op toeziet dat het gas (dat in de stortplaats ontstaat bij de afbraak van organische verbindingen) volledig wordt onttrokken en dat er zich nergens lekken voordoen in de eindafdek. De Hooge Maey is verplicht om hierover op regelmatige tijdstippen verslag uit te brengen bij de toezichthoudende overheid. Niet alleen het stortgas (methaan), ook het percolaat en het grondwater in de omgeving van de stortplaats moet regelmatig gecontroleerd en goed beheerd worden in het kader van de nazorg.

Nazorg is wettelijk verplicht

In de wetgeving wordt deze verplichting als volgt omschreven: De nazorgactiviteiten omvatten minstens volgende punten:

 1. de instandhouding en het onderhoud van volgende infrastructuur:

  1. de omheining en toegangspoorten;
  2. de wegenis op het afgewerkte terrein;

 2. het beheer van de begroeiing;
 3. de regelmatige controle van de toestand van de afwerkingslagen, stortdijken en taluds met het oog op nagaan van eventuele zettingen en erosie, met inbegrip van eventuele herstelwerkzaamheden;
 4. de instandhouding en het onderhoud van de drainagesystemen met inbegrip van het afpompen en het zuiveren van het nog gevormde percolaat;
 5. de instandhouding, het onderhoud en de uitbating van de ontgassingsinfrastructuur, met inbegrip van de gasfakkel;
 6. de instandhouding en het onderhoud van de meetputten voor grondwater met inbegrip van het uitvoeren van de in de vergunning opgelegde controles en metingen;
 7. de jaarlijkse rapportering zoals opgelegd in de vergunning.

Jaarlijkse rapportering van methaanemissie

De methaanemissie wordt jaarlijks aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) gerapporteerd. Dit is nodig om na te gaan of België nog steeds voldoet aan de eisen het Kyoto protocol. Om na te gaan of er methaan ontsnapt, is een grondig onderzoek naar de kwaliteit van de eindafdek nodig. Er bestaat steeds een risico dat naar verloop van tijd de afdek op enkele plaatsen faalt. Niet alleen kan dit leiden tot methaanemissies, bovendien vermindert het de efficiëntie van de gascaptatie. Nuttige energie gaat verloren en er wordt minder elektriciteit geproduceerd.

Nieuwe technologie

Tot vandaag bestond er geen technologie waarmee emissies over grote oppervlakten konden gemeten worden. Daarom werd tot nog toe de emissie geschat op basis van ruwe berekeningen op basis van ervaringscijfers. Dit is weinig nauwkeurig. Daarom kiest de Hooge Maey voor de drone als efficiënt middel om snel een beeld te krijgen van de situatie. De drone is uitgerust met een thermografische camera die warmtebronnen detecteert. Stortgas heeft namelijk een hogere temperatuur dan de omgeving. Door dichtbij het oppervlak te vliegen kan de hele stortheuvel in kaart gebracht worden. Na de vlucht worden de gegevens geanalyseerd. Met behulp van een 'flux Chamber instrument' worden specifieke plaatsen nader onderzocht. Zo weten we of er zich gaslekken voordoen en zo ja, op welke plaats. Eventuele lekken worden dan gedicht door de eindafdek of gasschachten te herstellen. De Hooge Maey is de eerste stortplaats die deze techniek toepast.